IPRA

IPRA LT

PRIVATUMO POLITIKA

Privatumo politikos tikslas – informuoti kaip yra renkami ir tvarkomi duomenų subjektų asmens duomenys, paaiškinti, kiek laiko saugomi, kam teikiami, kokias teises turi duomenų subjektai bei kur kreiptis dėl jų įgyvendinimo ar kitais su asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais.

Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.

UAB Ipra LT vadovaujasi šiais pagrindiniais duomenų tvarkymo principais:

  • asmens duomenys renkami tik aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais;
  • asmens duomenys tvarkomi tik teisėtai ir sąžiningai;
  • asmens duomenys nuolat atnaujinami;
  • asmens duomenys saugomi saugiai ir ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai ar teisės aktai;
  • asmens duomenis tvarko tik tie Įmonėsdarbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė pagal jų darbines funkcijas arba tinkamai įgalioti duomenų tvarkytojai.

1. SĄVOKOS

1.1. Duomenų valdytojas UAB Ipra LT (toliau – Įmonė), juridinio asmens kodas 305920824, registracijos adresas Liubčios g. 8, Vilnius.

1.2. Duomenų subjektas – bet kuris fizinis asmuo, kurio duomenis tvarko Įmonė. Duomenų valdytojas renka tik tuos duomenų subjekto duomenis, kurie yra reikalingi vykdant Įmonės veiklą ir (ar) lankantis, naudojant, naršant Įmonės interneto svetainėse, socialinių tinklų paskyrose ir pan. (toliau – Svetainė). Įmonė užtikrina, kad renkami ir apdorojami asmens duomenys bus saugūs ir bus naudojami tik konkrečiam tikslui.

1.3. Asmens duomenys – bet kuri informacija, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis. Asmens duomenų tvarkymas, tai bet kokia su asmens duomenimis atliekama operacija (įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, redagavimą, keitimą, prieigos suteikimą, užklausų pateikimą, perdavimą, archyvavimą ir kt.).

1.4. Sutikimas – bet koks laisva valia ir sąmoningai duotas patvirtinimas, kuriuo duomenų subjektas sutinka, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi konkrečiu tikslu.

 •  

2. ASMENS DUOMENŲ ŠALTINIAI

2.1. Asmens duomenis duomenų subjektas pateikia pats. Duomenų subjektaskreipiasi į Įmonę, registruojasi Įmonės interneto svetainėje, dalyvauja personalo atrankos procese, palieka komentarus, užduoda klausimus, prenumeruoja naujienlaiškius, kreipiasi į Įmonę prašant suteikti informaciją ir pan.

2.2. Asmens duomenys gaunami duomenų subjektui lankantis Įmonėssvetainėje. Duomenų subjektas pildo joje esančias formas arba dėl kokios nors priežasties palieka savo kontaktinius duomenis ir pan.

2.3. Asmens duomenys gaunami iš kitų šaltinių. Duomenys gaunami iš kitų įstaigų ar įmonių, viešai prieinamų registrų ir pan.

3. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

3.1. Pateikdamas duomenų subjektas Įmoneiasmens duomenis sutinka, kad Įmonė naudotų surinktus duomenis vykdydama savo įsipareigojimus duomenų subjektui, teikdama paslaugas, kurių duomenų subjektas tikisi.

3.2. Asmens duomenis Įmonė tvarko šiais tikslais:

3.2.1. Personalo atrankos ir konsultavimo paslaugų teikimas. Šiuo tikslu tvarkomi šie klientų (kandidatų, pretenduojančių į laisvas darbo vietas) asmens duomenys:

Vardas (-ai), pavardė (-ės), gimimo data (amžius), gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, informacija apie kliento (kandidato) išsilavinimą (mokymo įstaiga, mokymosi laikotarpis, įgytas išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija), informacija apie kliento (kandidato) darbo patirtį (darbovietė, darbo laikotarpis, pareigos, atsakomybės ir (ar) pasiekimai), informacija apie kalbų mokėjimą, informacinių technologijų, vairavimo įgūdžius, kitas kompetencijas, kita informacija, kurią pateikia asmuo CV, motyvaciniame laiške ar kituose kandidatavimo dokumentuose, darbdavių rekomendacijos, atsiliepimai: klientą (kandidatą) rekomenduojantis ar atsiliepimą teikiantys asmenys, jų kontaktai, rekomendacijos ar atsiliepimo turinys.

Klientai (kandidatai) Įmonės paslaugoms gali registruotis Įmonės interneto svetainėje www.ipra.lt. Registracijos (paskyros sukūrimo) metu klientai (kandidatai) Įmonei pateikia šiuos asmens duomenis: elektroninio pašto adresas, slaptažodis.

Asmens duomenys saugomi iki atrankos į atitinkamą darbo vietą pasibaigimo dienos.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – būtinybė įvykdyti sutartį, kurios šalis yra klientas kaip duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų kliento prašymu prieš su juo sudarant sutartį (BDAR 6 str. 1 d. b punktas) ir duomenų subjekto sutikimas (BDAR 6 str. 1 d. a punktas).

3.2.2. Įmonės veiklos užtikrinimo ir tęstinumo vykdymas. Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys:

Sutarčių sudarymo bei vykdymo tikslu tvarkomi tiekėjų (fizinių asmenų) asmens duomenys: vardas (-ai), pavardė (-ės), asmens kodas arba gimimo data, gyvenamoji vieta (adresas), telefono numeris, elektroninio pašto adresas, darbovietė, pareigos, parašas, verslo liudijime esantys duomenys (veiklos rūšis, grupė, kodas, pavadinimas, veiklos vykdymo laikotarpiai, išdavimo data, suma), individualios veiklos pažymėjimo numeris, duomenys ar duomenų subjektas yra PVM mokėtojas, banko atsiskaitomoji sąskaita ir bankas, paslaugos/prekės suma, valiuta bei kiti duomenys, kuriuos pateikia pats asmuo, kuriuos Įmonė gauna pagal teisės aktus vykdydama Įmonės veiklą ir (arba) kuriuos tvarkyti Įmonę įpareigoja įstatymai ir (arba) kiti teisės aktai.

Sutarčių sudarymo bei vykdymo tikslu tvarkomi tiekėjų atstovų duomenys: vardas (-ai), pavardė (-ės), telefono numeris, elektroninio pašto adresas, įmonės pavadinimas, adresas, pareigos, įgaliojimų duomenys (numeris, data, įgaliotinio asmens gimimo data, parašas).

Sutartys, PVM sąskaitos – faktūros ir kiti susiję dokumentai yra saugomi vadovaujantis Bendrųjų dokumentų saugojimo rodyklėje, patvirtintoje Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymu, nurodytais terminais.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – būtinybė įvykdyti sutartį, kurios šalis yra klientas kaip duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų kliento prašymu prieš su juo sudarant sutartį (BDAR 6 str. 1 d. b punktas), kai tam tikrus asmens duomenis įpareigoja tvarkyti teisės aktai (BDAR 6 str. 1 d. c punktas).

3.2.3. Užklausų, komentarų ir nusiskundimų administravimas. Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys:

Vardas (-ai), pavardė (-ės) ir/arba vartotojo vardas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, adresas, užklausos, komentaro ar nusiskundimo tema, užklausos, komentaro, ar nusiskundimo tekstas.

Užklausų, komentarų ir nusiskundimų duomenys saugomi 1 kalendorinius metus nuo jų pateikimo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų, išskyrus atvejus, kai tokie duomenų subjekto interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą, yra už juos viršesni, ypač kai duomenų subjektas yra vaikas (BDAR 6 str. 1 d. f punktas) ir duomenų subjekto sutikimas (BDAR 6 str. 1 d. a punktas).

3.2.4. Žaidimų, konkursų vykdymas. Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys:

Vardas (-ai), pavardė (-ės) ir/arba vartotojo vardas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas.

Nelaimėjusių dalyvių asmens duomenųs nėra saugomi.

Laimėjusių dalyvių asmens duomenys yra saugomi iki prizo atsiėmimo dienos.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – duomenų subjekto sutikimas (BDAR 6 str. 1 d. b punktas).

3.2.5. Tiesioginė rinkodara.Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys:

Vardas (-ai), pavardė (-ės), elektroninio pašto adresas, telefono numeris.

Duomenys saugomi 5 metus po sutikimo gavimo dienos. Šis terminas gali būti pratęstas, jei asmens duomenys yra naudojami arba gali būti naudojami kaip įrodymai ar informacijos šaltinis ikiteisminiame ar kitokiame tyrime, įskaitant ir VDAI vykdomame tyrime, civilinėje, administracinėje ar baudžiamojoje byloje, ar kitais įstatymų nustatytais atvejais. Tokiu atveju asmens duomenys gali būti saugomi tiek, kiek reikalinga šiems duomenų tvarkymo tikslams, ir sunaikinami nedelsiant, kai tampa nebereikalingi.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – duomenų subjekto sutikimas (BDAR 6 str. 1 d. a punktas) ir būtinybė siekti teisėtų Įmonės interesų gerinti savo veiklą ir verslo sėkmės rodiklius (BDAR 6 str. 1 d. f punktas).

3.2.6. Kitais tikslais, kuriais Įmonėturi teisę tvarkyti duomenų subjekto asmens duomenis, kai duomenų subjektas išreiškė savo sutikimą, kai duomenis reikia tvarkyti dėl Įmonės teisėto intereso arba kai tvarkyti duomenis Įmonę įpareigoja atitinkami teisės aktai.

4. SOCIALINIŲ TINKLŲ NAUDOJIMAS

4.1. Visą informaciją, kurią pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), kontroliuoja atitinkamo socialinio tinklo valdytojas.

4.2. Šiuo metu mūsų Įmonėturi paskyrą socialiniame tinkle „Facebook“, kurio privatumo politika yra pateikiama adresu https://www.facebook.com/privacy/explanation;

4.3. Šiuo metu mūsų Įmonėturi paskyrą socialiniame tinkle „Instagram“, kurio privatumo politika yra pateikiama adresu https://help.instagram.com/519522125107875;

4.4. Šiuo metu mūsų Įmonėturi paskyrą socialiniame tinkle „LinkedIn“, kurio privatumo politika yra pasiekiama adresu https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

4.5. Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis.

5. NAUJIENLAIŠKIŲ SIUNTIMAS

5.1. Susipažinti su kaupiamais/sukauptais duomenis apie Jus, prašyti juos papildyti/koreguoti arba panaikinti (teisė būti atšauktam), teisė atšaukti sutikimą arba pateikti skundą.1.1. Naujienlaiškių siuntimui Įmonė naudojasi trečiosios šalies „MailChimp“, paslaugomis. Trečioji šalis „MailChimp sėkmingam naujienlaiškių išsiuntimui naudoja tik naujienlaiškio gavėjo el. pašto adresą. „MailChimp“, privatumo politika yra pateikiama adresu:

 „MailChimp“ privatumo politika: https://mailchimp.com/legal/privacy/

5.2. Siunčiamų naujienlaiškių atsisakyti galima kiekvieno gaunamo laiško apačioje paspaudus mygtuką „Atsisakyti naujienlaiškio“, atsakant į gautą laišką arba tiesiogiai el. paštu susisiekus su Įmoneir išreiškus norą nebegauti Įmonės siunčiamų naujienlaiškių.

6. ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS

6.1. Įmonėįsipareigoja laikytis konfidencialumo pareigos duomenų subjektų atžvilgiu. Asmens duomenys gali būti atskleisti trečiosioms šalims tik tada, jeigu to reikia sutarčiai duomenų subjekto naudai sudaryti ir vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių.

6.2. Įmonėgali pateikti asmens duomenis savo duomenų tvarkytojams, kurie teikia Įmonei paslaugas ir tvarko asmens duomenis Įmonės  Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Įmonės nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Įmonė pasitelkia tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie pakankamai užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės bus įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinta duomenų subjekto teisių apsauga.

6.3. Įmonėtaip pat gali teikti asmens duomenis atsakydama į teismo arba valstybinių institucijų prašymus ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus ir valstybinių institucijų nurodymus.

6.4. Įmonėgarantuoja, kad asmens duomenys nebus nei pardavinėjami, nei nuomojami tretiesiems asmenims.

 •  

7. NEPILNAMEČIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

7.1. Asmenys, kurie yra jaunesni negu 14 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per Įmonėssvetainę. Jei asmuo yra jaunesnis negu 14 metų, siekiant pasinaudoti Įmonės paslaugomis, prieš pateikiant asmeninę informaciją yra privaloma pateikti vieno iš atstovo (tėvo, motinos, globėjo (-os)) rašytinį sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo.

8. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAS

8.1. Įmonėssurinkti asmens duomenys yra saugomi spausdintiniuose dokumentuose ir (arba) Įmonės informacinėse sistemose. Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau, negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalauja duomenų subjektai ir (ar) numato teisės aktai.

8.2. Nors duomenų subjektas gali nutraukti sutartį ir atsisakyti Įmonėspaslaugų, tačiau Įmonė ir toliau privalo saugoti duomenų subjekto duomenis dėl galbūt ateityje atsirasiančių reikalavimų ar teisinių pretenzijų tol, kol pasibaigs duomenų saugojimo terminai.

9. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

9.1. Teisė gauti informaciją apie duomenų tvarkymą.

9.2. Teisė susipažinti su tvarkomais duomenimis.

9.3. Teisė reikalauti ištaisyti duomenis.

9.4. Teisė reikalauti ištrinti duomenis („Teisė būti pamirštam“).Ši teisė netaikoma, jei asmens duomenys, kuriuos prašoma ištrinti, yra tvarkomi ir kitu teisiniu pagrindu, tokiu kaip tvarkymas būtinas sutarties vykdymui arba yra pareigos pagal taikomus teisės aktus vykdymas.

9.5. Teisė apriboti duomenų tvarkymą.

9.6. Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu.

9.7. Teisė į duomenų perkeliamumą. Teisė į duomenų perkeliamumą negali daryti neigiamo poveikio kitų teisėms ir laisvėms. Duomenų subjektas teisės į duomenų perkeliamumą neturi tų asmens duomenų atžvilgiu, kurie tvarkomi neautomatiniu būdu susistemintose rinkmenose, pavyzdžiui, popierinėse bylose.

9.8. Teisė reikalauti, kad nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamas sprendimas.

9.9. Teisė pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

10. Įmonėprivalo sudaryti sąlygas duomenų subjektui įgyvendinti pirmiau nurodytas Duomenų subjekto teises, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ar gynybą, viešąją tvarką, nusikalstamų veiklų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą, svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, duomenų subjekto ar kitu asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

 

11. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA

11. 1. Duomenų subjektas, dėl savo teisių įgyvendinimo, gali kreiptis į Įmonę:

11.1.1. teikiant rašytinį prašymą asmeniškai, paštu, per atstovąar elektroninių ryšių priemonėmis – el. paštu: info@ipra.lt;

11.1.2. žodžiu – telefonu: +370 606 52508;

11.1.3 raštu – adresu: Liubčios g. 8, Vilnius.

11.2. Siekdami apsaugoti duomenis nuo neteisėto atskleidimo, Įmonė, gavusi duomenų subjekto prašymą pateikti duomenis ar įgyvendinti kitas teises, privalo patikrinti duomenų subjekto tapatybę.

11.3. Įmonėsatsakymas duomenų subjektui suteikiamas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo duomenų subjekto prašymo gavimo dienos, atsižvelgiant į konkrečias asmens duomenų tvarkymo aplinkybes. Šis laikotarpis prireikus gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių.

12. DUOMENŲ SUBJEKTO ATSAKOMYBĖ

12.1. Duomenų subjektas turi:

12.1.1. informuoti Įmonęapie pateiktos informacijos ir duomenų pasikeitimus. Įmonei svarbu turėti teisingą ir galiojančią duomenų subjekto informaciją;

12.1.2. pateikti reikalingą informaciją, kad esant duomenų subjekto prašymui Įmonėgalėtų identifikuoti duomenų subjektą ir įsitikinti, kad bendrauja arba bendradarbiauja tikrai su konkrečiu duomenų subjektu (pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leistų tinkamai identifikuoti duomenų subjektą). Tai reikalinga duomenų subjekto ir kitų asmenų duomenų apsaugai, kad atskleista informacija apie duomenų subjektą būtų pateikta tik duomenų subjektui, nepažeidžiant kitų asmenų teisių.

SLAPUKŲ POLITIKA

UAB Ipra LT (toliau – Įmonė) rūpinasi Jūsų duomenų saugumu. Esame įsipareigoję saugoti bei atsakingai tvarkyti Jūsų asmens duomenis. Šiame dokumente pateikiame informaciją apie tai, kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis naudodami slapukus (angl. – Cookies).

Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.

1. SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

1.1. Įmonės interneto svetainėje naudojami slapukai (angl. – Cookies) – mažos tekstinės informacijos daleles, kurios yra automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos asmens kompiuteryje ar kitame Jūsų naudojamame įrenginyje. Slapukai naudojami su tikslu gerinti naršymo patirtį svetainės lankytojams, analizuoti svetainės lankytojų srautus bei elgesį interneto svetainėje.

1.2. Įmonė interneto svetainėje naudoja slapukus su tikslu tobulinti ir gerinti svetainės lankytojų patirtį.

1.3. Įmonės interneto svetainėje gali būti naudojamos šios slapukų rūšys:

1.3.1. Techniniai slapukai – padeda svetainės lankytojui rodyti svetainę ir jos turinį, padeda užtikrinti interneto svetainės funkcionalumą, sukurti paskyrą, prisijungti prie paskyros ir ją valdyti. Techniniai slapukai būtini tinkamam interneto svetainės funkcionalumui.

1.3.2. Funkciniai slapukai – naudojami siekiant padėti svetainės lankytojui naudotis Įmonėsinterneto svetaine, prisiminti naršymo metu atliktus pasirinkimus ir pageidavimus. Funkciniai slapukai nėra būtini, kad interneto svetainė galėtų pilnai funkcionuoti, tačiau jie prideda funkcionalumo ir pagerina Jūsų naudojimosi Įmonės interneto svetaine patirtį.

1.3.3. Analitiniai slapukai – naudojami siekiant gauti informaciją apie tai, kaip svetainės lankytojai naudoja Įmonėsinterneto svetainę. Tai reikalinga tam, kad galėtumėme Įmonės interneto svetainę optimizuoti bei ją pagerinti. Analitinių slapukų pagalba galime rinkti duomenis apie jūsų peržiūrėtus internetinius puslapius, iš kurių puslapių atėjote, kokius el. laiškus atvėrėte ir į kuriuos sureagavote bei informaciją apie datą ir laiką. Tai taip pat reiškia, kad galime naudoti informaciją apie Jus ir tai, kaip naudojate šią svetainę, pavyzdžiui, apsilankymo dažnumą, paspaudimų skaičių tam tikrame puslapyje, naudotus paieškos žodžius ir kt.

1.3.4. Komerciniai slapukai (tiksliniai arba reklaminiai slapukai) – naudojami siekiant pateikti suasmenintą reklama Įmonėsinterneto svetainės lankytojui. Tai vadinama „pakartotine rinkodara“, kuri pagrįsta naršymo veiksmais, pavyzdžiui, jūsų ieškotomis, peržiūrėtomis prekėmis ir/ar paslaugomis.

1.4. Prieigą prie statistinių duomenų apie Įmonės svetainės lankytojus turi Įmonės darbuotojai, kurie yra atsakingi už šių duomenų analizę ir interneto svetainės tobulinimą.

1.5. Prieigą prie techninių įrašų taip pat gali turėti Įmonės partneriai, kurie teikia Įmonės interneto svetainės turinio valdymo įrankius.

1.6. „Google Analytics“ įrankį suteikia JAV įmonė „Google Inc.“, tad ji taip pat turi prieigą prie „Google Analytics“ įrankiu surinktų statistinių duomenų. Šiam teikėjui taikomi sutartiniai bei teisės aktuose numatyti įpareigojimai užtikrinti privatumą.

1.7. Slapukais surinkti duomenys Įmonėje yra saugomi ne ilgiau, negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalauja duomenų subjektai ir (ar) numato teisės aktai.

1.8. Išsamesnę informaciją apie slapukus galite rasti adresu: org.

1.9. Jeigu nesutinkate, kad mes naudotumėme slapukus, Jūs turite galimybę pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus bei kontroliuoti slapukų kiekį. Naudingas nuorodas, kaip atsisakyti slapukų, rasite žemiau:

2. INTERNETO SVETAINĖJE NAUDOJAMŲ SLAPUKŲ APRAŠYMAI

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 • Perduodamas Įmonei asmens duomenis, duomenų subjektas sutinka su šia Privatumo politika, supranta jos nuostatas ir sutinka jos laikytis.
 • Plėtojant ir tobulinant Įmonėsveiklą, Įmonė turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti šią Privatumo politiką. Įmonė turi teisę vienašališkai, iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką apie tai pranešdama internetinėje svetainėje ipra.lt.
 • Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y., nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami internetinėje svetainėje ipra.lt.